POLITYKA PRYWATNOŚCI W MIO - DENT STOMATOLOGIA K.Karońska, M.J.Koralewscy spółka partnerska z siedzibą w Suchym Lesie

Szanowni Państwo

niniejsza Polityka skierowana jest do:

  • Osób zainteresowanych usługami oferowanymi przez MIO -DENT Stomatologia;

  • Pacjentów MIO-DENT Stomatologia

  • Osób odwiedzających stronę internetową, jak i konta MIO-DENT Stomatologia w

    mediach społecznościowych;

  • Kontrahentów MIO-DENT Stomatologia.

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób małoletnich pozostałych pod Państwa opieką [dalej jako: „Dane osobowe”] jest MIO-DENT STOMATOLOGIA K.Karońska, M.J. Koralewscy spółka partnerska, NIP 7822861631, z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Młodzieżowa 11, dalej jako: „Administrator”. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

       a)  pisemnie pod adresem: MIO-DENT STOMATOLOGIA, ul. Młodzieżowa 11, Suchy Las 62-002

       b)  mailowo pod adresem: mio-dent@o2.pl

       c)  telefonicznie pod numerem telefonu: +48 662 821 515 lub +48 694 911 434

2. Szczegółowe klauzule informacyjne skierowane między innymi do osób współpracujących z Administratorem, uczestniczących w procesach rekrutacyjnych, osób biorących udział w projektach badawczych i naukowych, uczestniczących w konkursach organizowanych przez Administratora, oraz innych osób nie wymienionych w niniejszej Polityce, są przekazywane tym osobom bezpośrednio podczas uczestniczenia tych osób w w/w czynnościach realizowanych przez Administratora.

3. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora są realizowane przy zapewnieniu środków organizacyjnych i technologicznych zapewniających bezpieczeństwo ich przetwarzania.

4. DEFINICJE:

a) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku

b) Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

1)  Cele przetwarzana

Dane osobowe przetwarzane są w związku z podejmowanym kontaktem ze strony potencjalnych pacjentów, klientów i kontrahentów będących osobami fizycznymi a także ich pracowników i innych reprezentantów, realizowanym przez Administratora doradztwem w zakresie oferty Administratora oraz świadczonych przez niego usług medycznych, udzieleniem odpowiedzi na postawione pytanie, pełnomocników, realizacji umów z kontrahentami, udzieleniem odpowiedzi na zdane przez nich pytania, marketingu usług własnych administratora realizowanego poprzez stronę internetową, wykonywanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z ustawy o rachunkowości, ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, oraz wykonywanie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

 

Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook i na skutek tego przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia). Dane osobowe odwiedzających profil Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia odwiedzającym aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia profilu, w tym również w celu statystycznym i analitycznym [nie dotyczy to przetwarzania danych przez Administratora serwisu Facebook].

Administrator zapewnia, że wprowadził procedury umożliwiające dostęp do danych  osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na realizację zadań.

2)  Podstawy prawne przetwarzania:

Podstawą przetwarzana Danych osobowych jest:

 

a. Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ – w zakresie jest to konieczne do prowadzenia kartoteki pacjenta, związane z udzielaniem świadczeń, w tym kartoteki elektronicznej w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest konieczne dla przeprowadzenia procesu diagnostyki medycznej i badania, archiwizacji zgód na zabiegi medyczne;

 

b. Art. 6 ust. 1) a RODO - zgoda pacjenta, gdy pacjent przekazuje dane osobowe w tym dane wrażliwe, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, lub gdy pacjent bierze udział w konkursie organizowanym przez Administratora;

 

c. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- w zakresie koniecznym, do potwierdzania i odwoływania wizyt pacjenta, realizacji umów z kontrahentami Administratora;

 

d. Art. 6 ust. 1 c) RODO – realizacja wymogów związanych z wykonaniem umowy zawartej z Administratorem, archiwizacja upoważnień do dokumentacji medycznej pacjenta udzielonych innym osobom, nałożonymi na Administratora obowiązkami związanymi z profilaktyką przeciwdziałaniem Covid -19 obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych czy obowiązkami podatkowymi takimi jak np. konieczność wystawiania rachunków i faktur za wykonane przez nas usługi, realizacja obowiązków związanych z przetwarzaniem danych;

e. Art.6 ust 1 f) RODO – realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora, takich jak zarządzanie grafikiem wizyt u administratora, przetwarzaniem Danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową i media społecznościowe, przypadku konieczności przymusowego dochodzenia roszczeń lub prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 

 

3) Dalsze udostępnienie danych:

Państwa dane osobowe będą mogą być udostępniane przez Administratora:

f. podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach wykonywania przez Administratora działalności statutowej, w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania, w szczególności:

i. Podmiotom świadczącym usługi hostingu wobec Administratora i wykonującym usługi informatyczne;

ii. Podmiotom wykonującym usługi teleinformatyczne wobec Administratora związane z prowadzeniem kartoteki w formie elektronicznej;

iii. Podmiotom realizującym usługi prawne, księgowe i podatkowe wobec Administratora;

iv. Współpracującymi z administratorem dostawcami, specjalistami i laboratoriami- w zakresie jakim jest to konieczne do wykonania usługi wobec pacjentów;

v. Podmiotom świadczącym usługi kurierskie

 

g. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom kontrolującym działalność Administratora (Rzecznik Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych, konsultantom krajowym i wojewódzkim w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty kontroli i nadzoru)

h. Podmiotom upoważnionym przez Pacjentów do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia;

 

Ponadto Administrator informuje, iż dane osobowe mogą być transferowane poza EOG, tj. do państw trzecich tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych w platformach mediów społecznościowych. Podmiot danych osobowych akceptuje taki transfer korzystając z mediów społecznościowych, jak i akceptując wewnętrzne regulaminy dotyczące świadczenia usług. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia takiego transferu są dostępne w regulaminach dostawców platform mediów społecznościowych. Administrator sam nie przewiduje i nie dokonuje transferu danych poza obszar EOG.

 

4)  Informacja o plikach cookies

Strona internetowa MIO-DENT STOMATOLOGIA nie pobiera automatycznie żadnych informacji poza zawartymi w plikach cookies.

Pliki cookies są definiowane jako niewielkie pliki, w których zamieszczane są dane wysyłane pomiędzy przeglądarką a konkretną stroną internetową, wysyłane przez odwiedzany przez nasz serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, z którego korzysta podczas odwiedzania stron internetowych (telefon, tablet, komputer), a które przeglądarka odsyła z powrotem podczas kolejnej wizyty na stronie.

 

Można je wyłączyć w swojej przeglądarce, o czym niżej. Pomagają one jednak: zapamiętywać Państwa hasła do stron i sklepów internetowych, zakupy w koszyku w sklepie internetowym, język, czy preferencje wyborów. Administrator podaje linki do źródeł wyjaśniających, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies, za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Firefox
Chrome
Internet Explorer Safari

 

5)  Informacja o okresie przez jaki Państwa dane są przetwarzane:

 

W przypadku przetwarzania Państwa danych medycznych, Administrator ma obowiązek przechowywania ich co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w dokumentacji ostatniego wpisu. Dane wynikające z dowodów księgowych przechowuje się przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego, obecnie jest to 5 lat. Jeżeli dane były przetwarzane przez Administratora, w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, uwzględniający okres przerwania biegu przedawnienia. W przypadku gdy wyłączną podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, dane są usuwana niezwłocznie po jej wycofaniu.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani / Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

6) Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych;

Przysługuje Państwu prawo:

 

i. prawo dostępu do Danych osobowych zgodnie z treścią art. 15 RODO;

 

j. prawo żądania sprostowania Danych osobowych

 

k. prawo żądania usunięcia Danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym- art. 17 RODO), z wyjątkami przewidzianymi w art. 17 ust.3 RODO, jeżeli:

 

a) wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 

b) Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

c) Wniesiono sprzeciw o którym mowa w art. 21 ust.1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO;

 

d) Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

l. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych w następujących przypadkach (art. 18 RODO):

 

m. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych opisane w art.21 RODO

 

n. prawo do przenoszenia Danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych, jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne (art. 16 RODO); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych w następujących przypadkach (art. 18 RODO): przysługuje Ci tylko co do tych Danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie j zgody,

 

o. Prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy.

7) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.